Επερχόμενες εκδηλώσεις

Φόρτωση ημερολογίου ΕΕ

Τελευταία νέα

 • House of Representatives of Cyprus - Exchange o...

  On the 3rd March 2021, the Chairman of the Parliamentary Committee on Foreign and European Affairs, the Chairman of the Parliamentary Committee on Institutions, Merit and the Commissioner for Administration, the Deputy Chairman of the Parliamentary Committee on Legal Affairs, as well as a member of all three committees of the House of Representatives of the Republic of Cyprus, had an exchange of v

  Περισσότερα
 • Exchange of views with Michel Barnier on the im...

  On 23 February 2021, the Federal Advisory Committee on European Affairs had an exchange of views with Mr Michel Barnier, Special Adviser to the President of the European Commission, on the state of play of Brexit and its impact on Belgium. In a few days' time, the European Parliament will approve the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the United Kingdom, which will end

  Περισσότερα
 • Η πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του Κρά...

  Τα συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας συζητήθηκαν στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων. Τα μέλη των συναρμόδιων επιτροπών ενημέρωσαν ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύ

  Περισσότερα
 • Finnish Parliament: Plenary debate on the decis...

  Parliament began consideration of the Government's proposal to approve the decision on EU's own resources in plenary on 10 February. The Government proposes that Parliament would approve the decision. The decision taken by the EU Council must be approved separately in all member states. In Finland, the decision to approve is made by Parliament in plenary. The debate in the plenary session focused

  Περισσότερα

Έγγραφα
Δυναμικές βάσεις δεδομένων

Έχει ασκηθεί βέτο από κάποιο Εθνικό Κοινοβούλιο κατά σχεδίων νόμων της ΕΕ; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα σχετικά έγγραφα και τις απαντήσεις των οργανισμών της ΕΕ
Φυλλομέτρηση της βάσης δεδομένων

Τα εθνικά κοινοβούλια
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Γιατί και ποια Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με τα νομοσχέδια της ΕΕ και πώς λειτουργούν; Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Περισσότερα

Σχετικά με το IPEX
Συνδεθείτε με το IPEX

Η διασύνδεση μεταξύ των ατόμων που εργάζονται σε θέματα της ΕΕ στα Εθνικά Κοινοβούλια και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η κύρια δραστηριότητα του IPEX- για να διασφαλιστεί…
Περισσότερα

EU Speakers
Διάσκεψη των προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ

Ενημέρωση σχετικά με τον συντονισμό των διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων
Περισσότερα

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

CNS/2020/0331

10/03/2021

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για τον προσδιορισμό της έννοιας των όρων που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας

COM/2020/0749

COD/2020/0345

11/03/2021

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με ένα μηχανοργανωμένο σύστημα επικοινωνίας σε διασυνοριακές αστικές και ποινικές διαδικασίες (σύστημα e-CODEX), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726

SWD/2020/0541 SEC/2020/0408 COM/2020/0712 SWD/2020/0542

COD/2020/0360

11/03/2021

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013

SWD/2020/0347 COM/2020/0824 SEC/2020/0431 SWD/2020/0346

COD/2020/0380

11/03/2021

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit

COM/2020/0854
Προβολή όλων των προθεσμιών που λήγουν

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2021/0046

04/03/2021

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816 για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818 για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και

COM/2021/0096

COD/2021/0031

04/03/2021

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 138/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιφερειακούς οικονομικούς λογαριασμούς της γεωργίας

COM/2021/0054

COD/2021/0019

04/03/2021

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της διάρκειας ισχύος των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών για τα είδη του γένους Asparagus και τις ομάδες ειδών βολβωδών φυτών / ανθοκομικών ειδών, καρποφόρων θάμνων και ξυλωδών καλλωπιστικών φυτών

COM/2021/0036

COD/2021/0020

05/03/2021

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις στατιστικές για τις γεωργικές εισροές και εκροές και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1165/2008, (ΕΚ) αριθ. 543/2009, (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 και της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συμβουλίου

COM/2021/0037

CNS/2021/0015

04/03/2021

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων

COM/2021/0028
Νέες διαδικασίες με προθεσμία

Συνεργαζόμαστε με :

Επικοινωνία | Νομική σημείωση | v2.3