Eelseisvad sündmused

ELi kalendrit laaditakse

Viimased uudised

 • Debate on EU Policy in the Swedish Parliament

  On 20 January 2021, the Swedish Riksdag held a debate on EU policy. The Minister for EU Affairs, Hans Dahlgren, opened the debate by presenting the Statement of Government EU Policy 2021. The Minister stated, among other things, that he was convinced that the EU will overcome the Covid-19 crisis and that “Sweden will continue to help building cooperation in the EU”. In following debate, the Member

  Rohkem
 • Lithuanian Seimas has set its priorities under ...

  On 15 January 2021, the joint meeting of the Committee on European Affairs and Committee on Foreign Affairs approved the priorities of the Seimas under the European Commission Work Programme 2021, a document focused on initiatives to create a fairer, healthier, greener, and more digitalised society. The Seimas priorities, aimed at constructive progress on most pressing matters for Lithuania, will

  Rohkem
 • Lithuanian Seimas CEA: the European Commission’...

  On 8 January 2021, the Committee on European Affairs reverted to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adequate wages in the European Union (hereinafter referred to as the Proposal) submitted by the European Commission on 28 October 2020. The objective of the Proposal is to establish minimum criteria to ensure more effective functioning of national minimum w

  Rohkem
 • Belgian Federal Parliament: Exchange of views o...

  On January 6, 2021, the Federal Advisory Committee on European Affairs had an exchange of views with the Prime Minister, Mr Alexander De Croo, on the trade and cooperation agreement between the European Union and the United Kingdom. During the exchange of views, the senators and members of the House discussed the following points: -    The importance of the Fisheries Agreement, whic

  Rohkem

Dokumendid
Dünaamilised andmebaasid

Kas riikide parlamendid on seadnud ELi õigusakti projektile veto? Soovite rohkem teada ELi asjaomaste institutsioonide dokumentide ja vastuste kohta?
Sirvi andmebaasi

Riikide parlamendid
ja Euroopa Parlament

Miks ja milliste riikide parlamentidel on õigus avaldada arvamust ELi õigusaktide projektide kohta ja kuidas nad töötavad? Milline on Euroopa Parlamendi roll?
Rohkem

Teave IPEXi kohta
Võta ühendust IPEXiga

Ühenduse loomine riikide parlamentides ELi asjadega tegelevate inimeste ja Euroopa Parlamendi vahel on IPEXi põhitegevus – et tagada…
Rohkem

EU Speakers
ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste konverents

Teave parlamentidevaheliste tegevuste kooskõlastamise kohta.
Rohkem

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

CNS/2020/0311

21/01/2021

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse COVID-19 pandeemiale reageerimiseks nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ seoses COVID-19 vaktsiinide ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmete suhtes kohaldatavate ajutiste käibemaksumeetmetega

COM/2020/0688

COD/2020/0278

21/01/2021

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240 ja (EL) 2019/817

COM/2020/0612

COD/2020/0310

21/01/2021

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus

COM/2020/0682 SWD/2020/0245 SWD/2020/0246 SEC/2020/0362

COD/2016/0132

22/01/2021

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud)

COM/2016/0272 COM/2020/0614

COD/2020/0306

26/01/2021

LISA järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtne teeninduskeskkond ja muudetakse määrust (EL) nr 952/2013

SWD/2020/0237 COM/2020/0673 SWD/2020/0239 SEC/2020/0360 SWD/2020/0238
Vaata kõiki lõppevaid tähtaegu

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0380

15/01/2021

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv

COM/2020/0854

COD/2020/0378

04/01/2021

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS millega muudetakse nõukogu otsust 2008/971/EÜ Ühendkuningriigis toodetud metsapaljundusmaterjali ja liidus toodetud vastava materjali samaväärsuse osas

COM/2020/0852

COD/2020/0379

04/01/2021

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse nõukogu otsuseid 2003/17/EÜ ja 2005/834/EÜ Ühendkuningriigis tehtavate põldtunnustamiste samaväärsuse ja põllumajandustaimesortide säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsuse osas

COM/2020/0853

CNS/2020/0331

20/01/2021

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses komisjonile rakendamisvolituste andmisega, et määrata kindlaks selle direktiivi teatavates sätetes kasutatud mõistete tähendus

COM/2020/0749

COD/2020/0359

20/01/2021

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus, ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148

SWD/2020/0345 SEC/2020/0430 COM/2020/0823 SWD/2020/0344
Uued menetlused tähtajaga

Töötame :

Kontakt | Õiguslik teade | v2.3